Regulamin konsultacji

Regulamin korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych

 1. Platforma Konsultacji Społecznych jest obsługiwana drogą elektroniczną przez Urząd Miejski 
  w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. Użytkownicy platformy mogą bezpłatnie uczestniczyć 
  w konsultacjach społecznych w celu wymiany informacji, zamieszczać komentarze i opinie na różne tematy. 

 2. W Konsultacjach Społecznych mogą brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy, chyba że zasady konkretnych konsultacji stanowią inaczej.

 3. Podczas korzystania z Konsultacji Społecznych w zakresie wypełnienia ankiety, użytkownik nie musi zakładać konta. Jednak w przypadku zasad wynikających z konkretnych konsultacji, aby w prawidłowy sposób przesłać formularz należy uzupełnić pola obowiązkowe: tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel. 

 4. Platforma Konsultacji Społecznych jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, awarii, lub z przyczyn losowych, za które Urząd Miejski w Opocznie ani dostawca systemu nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników.

 5. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miejski w Opocznie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.

 6. Użytkownik wypowiadając się na forum Platformy tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

 7. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się: 
  1) zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
  2) obrażania innych uczestników;
  3) używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne;
  4) nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej);
  5) propagowania przemocy;
  6) rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem;
  7) umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych;
  8) umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku;
  9) umieszczania tej samej informacji wielokrotnie;
  10) cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje;
  11) umieszczania przesadnie długich podpisów;
  12) używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

 8. Wszystkie posty zamieszczane na Platformie są moderowane.

 9. Urząd Miejski w Opocznie zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 5, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 5 oraz prawo 
  do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 5.

 10. Urząd Miejski w Opocznie nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez 
  nie postępowań.

 11. Urząd Miejski w Opocznie dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 12. Urząd Miejski w Opocznie zastrzega sobie prawo do zmienienia zasad korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Urzędu Miejskiego w Opocznie Platformy Konsultacji Społecznych.

 13. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 14. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z funkcjonalności Platformy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI 
W OPOCZNIE NA POTRZEBY KORZYSTANIA Z PLATFORMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
  tel. +48  609 656 585 mail: iod@um.opoczno.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu uczestnictwa w konsultacjach społecznych 
  na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r .- w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu żądania usunięcia (odwołania zgody) .

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

 5. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z ustaw powołanych w pkt 3 oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi platformy konsultacji społecznych. W momencie wycofania zgody dane zostaną zniszczone.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym). 

 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców